Служба священномученику Уару первому епископу Липецкому

В е ч е р

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Прехва́льне священному́чениче Уа́ре,/ тя ни темни́ца изнури́ла есть,/ ни глад умори́,/ ни озлобле́ния и ра́ны смято́ша,/ во е́же разлучи́ти тя от любве́ Бо́жия/ и богодаровaнныя па́ствы./ Те́мже Христу́, свя́те, моли́ся/ дарова́ти Це́ркви на́шей// мир и ве́лию ми́лость.

Всехва́льне священному́чениче Уа́ре,/ от бра́тий по пло́ти страда́ния до кро́ве претерпева́я,/ в себе́ помышля́л еси́,/ я́ко Го́спода ра́ди умерщвля́еми есмы́/ и несть на́ша брань проти́ву пло́ти и кро́ви,/ но к миродержи́телю тьмы ве́ка сего́./ Те́мже Христу́, свя́те, моли́ся,/ дарова́ти земли́ на́шей// мир и ве́лию ми́лость.

Пресла́вне священному́чениче Уа́ре,/ ты же́ртву безкро́вную/ пе́рвее благогове́йне соверша́я,/ по́слежде, я́ко всепло́дие,/ себе́ сама́го в же́ртву живу́ю прине́сл еси́,/ моля́, да прости́тся грех богобо́рчества наро́да на́шего./ И ны́не Христу́, свя́те, моли́ся/ дарова́ти лю́дем росси́йским// мир и ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, глас то́йже:

Це́ркве Росси́йския сла́во/ и Оте́чества на́шего украше́ние,/ священному́чениче Уа́ре,/ вла́стию, от Бо́га тебе́ да́нною,/ руга́тели безбо́жныя облича́л еси́,/ и, я́ко во́лки лю́тыя, от ста́да твоего́ отгна́л еси́/ и диа́вола посрами́л еси́,/ кровь же твоя́, я́ко А́велева,/ от земли́ на́шея вопие́т немо́лчно./ Сего́ ра́ди хода́тай на Небеси́ о нас ве́рен бу́ди// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Всеми́рную сла́ву:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны глаго́лющим же апо́столом к лю́дем,/ наидо́ша на ни́х свяще́нницы, и воево́да церко́вный, и саддуке́и,/ жа́ляще си, за е́же учи́ти им лю́ди и возвеща́ти о Иису́се воскресе́ние ме́ртвых;/ и возложи́ша на них ру́ки и положи́ша их в соблюде́ние до у́трия:/ бе бо ве́чер уже́./ Мно́зи же от слы́шавших сло́во ве́роваша:/ и бысть число́ муже́й я́ко ты́сящ пя́ть./ Бысть же нау́трие собра́тися князе́м их, и ста́рцем, и кни́жником во Иерусали́м:/ и А́нне архиере́ю, и Каиа́фе, и Иоа́нну, и Алекса́ндру,/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́вльше их посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою, или́ ко́им и́менем сотвори́сте сие́ вы?/ Тогда́ Петр, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́ к ним:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о чесо́м сей спасе́ся,/ разу́мно бу́ди всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́нем же ине́м спасе́ния;/ несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, ви́дяще иуде́и Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся,/ зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста;/ ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся друг со дру́гом, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́дь не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га?/ Суди́те: не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люди́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем:/ лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, отпуще́на бы́вша апо́стола приидо́ста ко свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них,/ И́же Ду́хом Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Столп непоколеби́мый Ру́сския Це́ркве был еси́,/ гоне́ния лю́тая претерпева́я,/ день и нощь в моли́тве подвиза́лся еси́,/ священному́чениче Уа́ре,/ огне́м ре́вности и ду́хом кро́тости/ па́ству твою́ ко Христу́ путеводя́,// тем тя любо́вию почита́ем.

Стих: Свяще́нницы Твоя́ облеку́тся в пра́вду// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ве́рен Бо́гу и Це́ркви был еси́ да́же до сме́рти,/ священному́чениче Уа́ре,/ ны́не же, с ли́ки новому́ченик и испове́дников Росси́йских/ предстоя́ Христу́ Царю́,/ моли́ся с ни́ми приле́жно/ дарова́ти нам мир// и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Душе́вная и теле́сная страда́ния твоя́/ и смерть за Го́спода во́льная от безбо́жных/ отверзо́ша ти, свя́те Уа́ре,/ врата́ жи́зни ве́чныя/ и укрепи́ша бра́тий твои́х испове́дати Христа́./ Те́мже Ему́ моли́ся при́сно,// да утверди́тся Правосла́вие на Руси́ во ве́ки.

Сла́ва, глас 4:

А́нгели страда́нием твои́м дивля́хуся,/ и Це́рковь Небе́сная ра́достно тя прия́т,/ достохва́льне Уа́ре./ Ны́не же, свяще́нныя ру́це твоя́/ к Престо́лу Святы́я Тро́ицы простира́я,/ помина́й зе́млю Ру́сскую,/ ю́же возлюби́л еси́,// моля́ о спасе́нии сла́вящих тя благоче́стно.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ и вся́кия ско́рби изба́ви зе́млю Ру́сскую,/ до́м Твой нарече́нную/ и кровьми́ новому́ченик освяще́нную./ Да не постыди́мся, Влады́чице Держа́вная,/ Тя призыва́ющии,/ Ты бо еси́ правосла́вных по́мощь,/ ра́дость и покро́в// и спасе́ние душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Иже во святы́х мученик Твои́х,/ служи́тель Алтаря́ Госпо́дня ве́рный,/ да́же до крови́ за Христа́ подвиза́лся еси́,/ моли́твенниче наш усе́рдный./ Сего́ ра́ди Престо́лу Царя́ Сла́вы предстои́ши,/ но и нас не забыва́й, творя́щих па́мять твою́,// священному́чениче Уа́ре.

 

Н а у́ т р е н и

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Сквозе́ огнь муче́ния, я́ко свиде́тель ве́рный, проше́л еси́,/ блаже́нне Уа́ре,/ сего́ ра́ди с ли́ки святы́х земли́ Ру́сския/ в Небе́снем Оте́честве торжеству́еши./ Помози́ и нам бы́ти ве́рным Христу́ и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Всепе́тая Де́во,/ Тя ве́мы Покро́в земли́ Ру́сския,/ Тебе́ бо, гре́шнии, и́мамы предста́тельство,/ Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние,/ Еди́ну Всенепоро́чную.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Боле́зньми и страда́нии твои́ми, священному́чениче Уа́ре,/ Бо́га просла́вил еси́/ и хода́тай ве́рный о нас яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди с любо́вию вопие́м ти:/ не преста́й моли́тися о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моли́твеннице те́плая, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ приими́ моле́ния раб Твои́х/ и осени́ Русь Правосла́вную покро́вом Твоея́ бла́гости.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священному́чениче Уа́ре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// претерпе́л еси́.

Псало́м избра́нный:

Бог нам Прибе́жище и Си́ла. Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́ и прииди́, во е́же спасти́ ны. Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́ и не стыдя́хся. Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им. Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь и бысть мне во спасе́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

До́блий страда́льче и служи́телю Та́ин Бо́жиих,/ священному́чениче Уа́ре,/ Це́ркве Ру́сския похвало́ и утвержде́ние,/ ны́не, пра́зднующе твою́ па́мять,/ Бо́гу, просла́вльшему тя, благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость во страда́ниих,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Спаса́ющему нас твои́ми моли́твами.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Предста́тельнице те́плая и Засту́пнице усе́рдная,/ в годи́ну безбо́жия от коне́чныя поги́бели/ зе́млю Ру́сскую изба́вльшая всемо́щным хода́тайством к Сы́ну Твоему́./ И ны́не не оста́ви нас моли́твами Твои́ми, Влады́чице Богоро́дице.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ попусти́ Госпо́дь по грехо́м на́шим/ братоуби́йство, гоне́ния и ве́ры Христо́вы поруга́ние,/ ты, священному́чениче Уа́ре,/ Це́ркве Росси́йския столп непоколеби́мый яви́лся еси́/ и, кровь свою́ за Христа́ пролия́в,/ па́ству во еди́нстве соблю́л еси́./ Ны́не же, на Небеси́ предстоя́ с ли́ки новому́чеников,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Священному́чениче Уа́ре, моли́ Бо́га о нас!

Свети́льника многосве́тла, луча́ми Ду́ха Свята́го озаря́ема, Це́рковь стяжа́ тя священному́чениче Уа́ре, святи́телю Ли́пецкий. Тем днесь, па́мять твою́ соверша́юще, доброде́телей твои́х сия́ньми ве́рнии бога́тно просвеща́ются.

От ма́терних пе́лен возложи́л еси́ себе́ всех Влады́це, благослове́нию свята́го Питири́ма после́дуя и умерщвле́нием страсте́й жи́ва Подвигополо́жника Христа́ же́ртва был еси́, закала́я себе́ без кро́ве, Уа́ре преблаже́нне.

Слава: Житие́ твое́ сия́ет доброде́тельми па́стырства вельми́ преукра́шено близ гра́да Лебедя́ни, и тве́рдое за Христа́ страда́ние проя́влена тя в Це́ркви Бо́жией священному́ченика всем показу́ет.

И ныне: Храм Ты была еси́ Преукраше́нный, Нескве́рная Отрокови́це, Все́льшемуся па́че ума в Тя, Богоро́дице, и лесть от душ челове́ческих отгна́вшаго.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Спаси́тельная и благоче́стная уче́ния Правосла́вная, невреди́мо храня́, святи́телю Уа́ре Богоглаго́ливе, вруче́нное ти ста́до слове́сных Христо́вых ове́ц упа́сл еси́ на па́житях живоно́сных и в Небе́сную Огра́ду му́ченическою сме́ртию возше́л еси́.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, Уа́ре прему́дре, пома́зание Ду́ха Свята́го священнота́йне в хиротони́и прия́л еси́. И превысоча́йших благ Пода́теля восхвали́л еси́, послужи́в Тому́ я́ко а́нгел и а́гнец незло́бивый, в по́двизех испове́дания Патриа́рху Ти́хону подража́я.

Слава: Напа́сти безбо́жных власте́й и истяза́ния лю́тыми не́дуги помраче́нных претерпе́л еси́ Христа́ ра́ди, Уа́ре великоимени́те, безсме́ртия приобщи́лся еси́ и обоже́ния, ми́ро благово́нное моли́тв твои́х не преста́нно источа́я с ве́рою к тебе́ притека́ющим.

И ныне: Угля Боже́ственнаго и светоза́рнаго Клеще́, Купино́, огне́м неопали́вшаяся Божества́, вся попали́ моя́ стра́сти душе́вныя и теле́сныя и огня́ исхити́ ве́чнующаго.

Седален, глас 3:

Днесь возсия́ па́че денни́цы честна́я па́мять архипа́стыря и страда́льца Христо́ва Уа́ра, священному́ченика и испове́дника Ли́пецкаго, правосла́вных сердца́ благода́тию Ду́ха просвеща́ющи и о́блацы душе́вных страсте́й отгоня́ющи. К нему́ же, му́чениколю́бцы, воззове́м: ра́дуйся и́же ве́рным я́вне Богодарова́нный те́плый хода́таю, ра́дуйся в невече́рнем дни Ца́рствия Бо́жия предстоя́щий и о нас моля́щийся, ра́дуйся гра́ду Ли́пецку и Оте́чествию на́шему засту́пниче скоропослу́шливый, ра́дуйся Уа́ре, о́тче наш вели́коимените!

Слава, и ныне, Богородичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлуча́йся, Един от Святы́я Тро́ицы плоть быв во чре́ве Твое́м, но Бог, вочелове́чився, пребы́сть, и́же по рождестве́ Ма́терь Тя и Де́ву чуде́сне сохрани́в. Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Земледе́лав ни́ву твоего́ ра́зума Ду́ха Свята́го си́лою, стокра́сный плод прине́сл еси́ Христу́, Жениху́ Церко́вному, Уа́ре богому́дре. В доброде́телях Боже́ственных ни́щих нас, наста́вив, обогати́, исцеля́я душевны́х и теле́сных неду́г мно́жество.

Свято́му страстоте́рпцу Ники́те великоименитому до́брый подража́тель в житии́ твое́м яви́лся еси́, Уа́ре, блаже́нне архипа́стырю наш. С ним же престо́лу Бо́жию на небеса́х предстоя́, све́том ве́ры, наде́жды, любви́ и му́дрости осия́й ду́ши на́ша.

Слава: Неду́гов многоразли́чных очище́ние, лука́вых де́монов удале́ние пода́ждь нам, па́стырю наш предо́брый, Уа́ре священному́чениче, при́сно бо ве́рным ча́дам Це́ркви Христо́вы богодарова́нное прибе́жище был еси́.

И ныне: Все́ми Невмести́мый, Пречи́стая, вмеща́ется во утро́бе Твое́й, спаса́я бла́гостию Свое́ю нас, мно́гими грехи́ оскверне́нных.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго, но обрати́ и мя к све́ту за́поведей Твои́х, пути́ мои напра́ви, молю́ся.

Умо́м чисте́йшим созерца́я всяк Ум Преиму́щаго, от Него́ прия́л еси́ дарова́ний зарю́ святи́тельство, Боговдохнове́нне о́тче Уа́ре. Безу́мие еретико́в обличи́л еси́ и нас све́том Ева́нгелия просвети́, моля́ся о спасе́нии на́шем, ревну́я об име́нии Це́ркви Студе́новския и ду́шу за пасо́мых полага́я.

Пре́лестьми де́монскими словесныя о́вцы ста́да твоего́ прельща́ющих, о́гненному суду́ преда́л еси́ пра́ведно, блаже́нне Уа́ре, и ду́ши ве́рных изба́вил еси́ всегуби́тельнаго сего́ вреда́, я́ко па́стырь и́стинен и душепопечи́телен.

Слава: Разгоре́вшуюся огню́ богобо́рчества сатани́нскаго, посреде́ стал еси́ неопали́м, пресла́вне святи́телю Уа́ре, Боже́ственная бо ро́са Свята́го окружи́ тя Ду́ха, я́ко священнотаи́нника и служи́теля Боже́ственныя сла́вы и вы́шния Све́тлости прича́стника.

И ныне: Ви́девше Боже́ствен не дре́вле, Богодарова́нная, честни́и проро́цы та́инства глубину́ неизрече́нную Рождества́ Твоего́, Пречи́стая, разли́чны ми о́бразы, я́коже вмести́ша и можа́ху, Сего́ провозвести́ша.

 

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Слепо́тствующия духо́вно, моли́твами твои́ми, Уа́ре, архипа́стырю наш, прия́ша прозре́ние в позна́нии Христа́, Бо́га и́стинна. Его́ же соде́йственника име́я, и к Нему́ моли́твы твоя́ вознося́, умно́жи па́ству твою́ Христоимени́тую.

Был еси́ богоху́льникам и богоотсту́пникам стра́шен, пречу́дне о́тче Уа́ре. Обличи́л еси́ зломы́слие их, и на суде́ во гра́де Воро́неже нечести́вых посрами́л еси́. Те́мже му́ченическую кончи́ну от рук безбо́жных, кро́тко прия́в, от Бо́га просла́влен еси́. Его́же всем житие́м твои́м, блаже́нне, просла́вил еси́.

Слава: Благоуха́ет дара́ми Ду́ха Всесвята́го свяще́нная па́мять твоя́ и излива́ет при́сно, всеблаже́нне святи́телю Уа́ре, я́коже исто́чник чи́стый и благово́нный, еле́й богоприя́тных моли́тв твои́х, и́миже отгоня́ются неду́зи от ве́рных и здра́вие тре́бующим да́руется.

И ныне: Освяти́ ду́шу мою́, Де́во, Всесвято́е ро́ждшая Сло́во, вои́стину во святы́х почива́юща, и да́руй ми, я́ко Ми́лостива, умиле́ния ро́су, Всенепоро́чная.

Нижеследующий кондак и икос читаются в том случае, если не читается акафист

Кондак, глас 3:

Пастыренача́льнику Христу́ подража́я,/ за вруче́нное ти ста́до ду́шу свою́ положи́л еси́ Уа́ре,/ архипа́стырю и му́чениче,/ моли́твами твои́ми па́ству твою́ соблюди́/ невреди́му от всех наве́т вра́жиих, да зове́м ти:/ Ра́дуйся, священному́чениче Уа́ре, архипа́стырю наш пречу́дный и покрови́телю кра́я Ли́пецкаго.

Икос:

Избра́нный от Пастыренача́льника и Верхо́внаго Архиере́я на́шего Христа́ Иису́са, гра́да Ли́пецка первопа́стырю и всему́ кра́ю засту́пниче и хода́таю, Святи́телю о́тче наш Уа́ре, восхваля́юще Агнца Бо́жия, увенча́вшаго Тя венце́м му́ченическим, благода́рственное Тому́ прино́сим пе́ние. Ты же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу за о́вцы слове́сныя положи́вый, в ве́ре, наде́жде и любви́ утверди́ нас, зову́щих: Ра́дуйся, священному́чениче Уа́ре, архипа́стырю наш пречу́дный и покрови́телю кра́я Ли́пецкаго.

 

Акафист священномученику Уа́ру, епископу Липецкому

Кондак  1

Избра́нный Бо́гом от ю́ности в па́стыри ста́да Христо́ва, / ду́шу твою́ любве́ ра́ди Бо́жия не пощади́вый / и му́ченическою кончи́ною си́лу ве́ры твоея́ яви́вый, / ны́не Престо́лу Царя́ Сла́вы во сла́ве предстоя́щи, / помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́ / и ве́рою тебе́ зову́щих: Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние / и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Икос 1

Ангельския си́лы возра́довашася о тебе́, па́стырю Христо́в пречу́дне, му́ченик бо до́бльственный за и́мя Иису́са Сладча́йшаго яви́лся еси́, да кро́вию твое́ю Це́рковь Правосла́вная укрепи́тся и мно́жае плоды́ пра́вды принесе́т. Ве́рнии же, страда́ния твоя́ за Христа́ ублажа́юще, воспису́ют ти такова́я: Ра́дуйся, му́чеников соприча́стниче; Ра́дуйся, святи́телей сопресто́льниче. Ра́дуйся, Христо́в во́ине кре́пкий; Ра́дуйся, ду́хами тьмы необори́мый. Ра́дуйся, те́сным путе́м ше́ствовавый; Ра́дуйся, ча́шу страда́ний за Христа́ испи́вый. Ра́дуйся, я́ко безсме́ртия приобщи́лся еси́; Ра́дуйся, я́ко в ра́дости ве́чней пребыва́еши. Ра́дуйся, Це́ркве Ру́сския украше́ние; Ра́дуйся, гра́да Ли́пецка похвало́. Ра́дуйся, за Оте́чество на́ше предста́телю ве́рный; Ра́дуйся, за чту́щих тя моли́твенниче усе́рдный. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 2

Ви́дяще тя благоразу́мием измладе́нчества па́че ины́х преукра́шена, возыме́ иере́й благочести́вый о тебе́ попече́ние, жела́юще тя служи́телем Олтаря́ Госпо́дня ви́дети, взыва́юща Бо́гу по вся дни: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зумом Боже́ственным свы́ше одаре́нный, сан свяще́ннический прия́л еси́ вско́ре, Уа́ре богому́дре, и в страну́ Фи́нскую по́слан был еси́. Па́ства же та́я, па́стыря до́браго в тебе́ обре́тше, зело́ тя возлюби́ша. Таково́е у́бо попече́ние твое́ о пасо́мых похваля́я, глаго́лем ти сицева́я: Ра́дуйся, измла́да Бо́гом избра́нный; Ра́дуйся, на служе́ние па́стырское призва́нный. Ра́дуйся, доброде́телей вся́ческих испо́лненный; Ра́дуйся, про́поведь сло́вом и де́лом твори́вый. Ра́дуйся, неле́ностно Бо́гу служи́вый; Ра́дуйся, любо́вь нелицеме́рную к бли́жним яви́вый. Ра́дуйся, стра́нных приста́нище; Ра́дуйся, убо́гих попече́ние. Ра́дуйся, врачу́ немздоприи́мный; Ра́дуйся, уте́шителю озло́бленных. Ра́дуйся, я́ко ста́до Христо́во до́бре пасл еси́; Ра́дуйся, я́ко то́е к небеси́ невозвра́тно вел еси́. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею укрепля́емь, священному́чениче Уа́ре, неисче́тныя ско́рби семе́йныя прене́сл еси́ и гоне́ния от власте́й безбо́жных, оба́че всего́ себе́ и бли́жних твои́х в ру́це Бо́жии преда́в, не преста́ Ему́ взыва́ти: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я ве́ру несумне́нную, не убоя́лся еси́ пре́щений лю́тых, ниже́ склони́лся еси́ к ле́сти безбо́жных, са́на свяще́нническаго тя отрече́нна ви́дети хотя́щих, сего́ ра́ди и мно́гая бла́га тебе́ суля́щих. Ты же, о́тче, го́рняго взыску́я, вся кра́сная ми́ра сего́ презре́л еси́. Те́мже ны́не тя ублажа́ем: Ра́дуйся, земна́я презре́вый; Ра́дуйся, небе́сная возжела́вый. Ра́дуйся, я́ко любо́вь к ми́ру отри́нул еси́; Ра́дуйся, я́ко любо́вию Бо́жиею вся победи́л еси́. Ра́дуйся, адама́нте ве́ры несокруши́мый; Ра́дуйся, ласка́тельства ле́стнаго не прие́мый. Ра́дуйся, угро́зы презре́вый; Ра́дуйся, нечести́вым не покори́выйся. Ра́дуйся, Христа́ просла́вивый; Ра́дуйся, сатану́ посрами́вый. Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; Ра́дуйся, ору́жие пра́вды, облича́яй нече́стие. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 4

Бу́ри злосло́вия и зложела́тельства не убоя́лся еси́, Уа́ре достохва́льне, егда́ во вре́мя разоре́ния монастыре́й чин а́нгельский прия́л еси́, и во испове́дничестве свято́му покрови́телю твоему́ му́ченику Уа́ру подража́л еси́, непреста́нно поя Богу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще твое́ ве́ры Христо́вы небоя́зненное провозве́стничество, вдал есть тебе́ собо́р святи́телей жезл архиере́йский и па́ству Ли́пецкую твоему́ смотре́нию вручи́. Таково́му у́бо о тебе́ промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, пе́ние прино́сим сицево́е: Ра́дуйся, единаго Христа́ всем сердцем возлюбивый; Ра́дуйся, за Христа́ пострада́ти возжела́вый. Ра́дуйся, во дни гоне́ний мона́шество прия́вый; Ра́дуйся, пе́рвый епи́скопе Ли́пецкий. Ра́дуйся, медоточи́вая уста́ Христо́вы; Ра́дуйся, малове́рных утвержде́ние. Ра́дуйся, суему́дрие безбо́жное обличи́вый; Ра́дуйся, одержи́мых стра́хом ободри́вый. Ра́дуйся, я́ко не убоя́лся еси́ власти богобо́рческия; Ра́дуйся, я́ко безбо́жницы не поколеба́ша тя. Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в; Ра́дуйся, от свяще́ннаго са́на не отре́кшийся. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 5

Боготе́чное свети́ло яви́лся еси́ во гра́де Ли́пецке, Уа́ре досточу́дне, егда́ на защи́ту оскорбляемыя и угнета́емыя Ма́тере на́шея Це́ркве Правосла́вныя встал еси́, науча́я ве́рных, гоне́ний не страша́ся, пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дяще чад Це́ркве Ру́сския волка́ми хи́щными е́ресью раско́ла обновле́нческаго расхища́емых, па́губное злове́рие сие́ обличи́л еси́, па́ству твою́ ве́рность Святе́й Апо́стольстей Це́ркви храни́ти призыва́я. Сего́ ра́ди та́ко тя восхваля́ем: Ра́дуйся, чистоты́ Правосла́вия ревни́телю; Ра́дуйся, ве́рных чад Це́ркве охране́ние. Ра́дуйся, учи́телю благоче́стия; Ра́дуйся, просвеще́ние помраче́нных. Ра́дуйся, злохули́телей истребле́ние; Ра́дуйся, в о́вчих шку́рах приходя́щих отгна́ние. Ра́дуйся, ересе́й и лжеуче́ний губи́телю; Ра́дуйся, вертогра́да Христо́ва огражде́ние. Ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума испо́лненный; Ра́дуйся, в явле́нии си́лы ду́ха говори́вый. Ра́дуйся, и́мже ко́зни ду́хов тьмы побежда́ются; Ра́дуйся, и́мже ве́рнии све́том ве́ры просвеща́ются. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 6

Пропове́дуют вси ве́рнии по́двизи твоя, Уа́ре всеблаже́нне, я́ко преще́ния о́гненнаго не убоя́лся еси́ и в страда́ниях Христо́вых с ра́достию ве́лиею часть прия́л еси́. Ны́не же в сла́ве Его́ торжеству́еши, воспева́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ све́тло па́стве твое́й, святи́телю Уа́ре, свети́льник быв присногоря́щий, Го́сподом возжже́нный, да су́щии во тьме и се́ни сме́ртней просветя́тся, и тьма неве́рия ма́лое ста́до Христо́во не обы́мет. Сего́ ра́ди приими́ от чту́щих тя такова́я: Ра́дуйся, за имя Христо́во злосло́вимый; Ра́дуйся, блаже́нство гони́мых ра́ди пра́вды улучи́вый. Ра́дуйся, сосу́де Богоизбра́нный; Ра́дуйся, изоби́льно благода́ти испо́лненный; Ра́дуйся, в горни́ле страда́ний очище́нный; Ра́дуйся, в сла́ве небе́сней почи́вый. Ра́дуйся, я́ко пре́д Го́сподом предстои́ши; Ра́дуйся, я́ко в невече́рнем све́те ны́не сия́еши. Ра́дуйся, те́плый о нас хода́таю; Ра́дуйся, ду́хом с на́ми пребыва́ющий. Ра́дуйся, и́мже гне́в Бо́жий на ми́лость преклоня́ется; Ра́дуйся, и́мже малоду́шнии в ве́ре укрепля́ются. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 7

Хотя́й па́че жи́зни вре́менныя жизнь ве́чную улучи́ти, не смути́лся еси́ ду́хом, лжесвиде́тельства от собра́тий твои́х прие́мля; Ре́кшему же, я́ко "блаже́нни есте́ егда́ поно́сят вам и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди", воспе́л еси́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую о́трасль Це́ркве Святы́я многосве́тлую, Ду́ха Свята́го благода́тию просвеще́нную, ве́даем тя, святи́телю о́тче наш Уа́ре, му́жество твое́ похваля́ем, испове́дничеству твоему́ ра́дуемся; ве́ру, наде́жду и любо́вь твою́ велича́ем, воспева́я ти такова́я: Ра́дуйся, Христу́ сораспя́выйся; Ра́дуйся, му́ченический вене́ц прие́мший. Ра́дуйся, утеше́ние на Небеси́ получи́вый; Ра́дуйся, моли́твами твои́ми нас утеша́ющий. Ра́дуйся, я́ко мир и долгоде́нствие чту́щим тя да́руеши; Ра́дуйся, я́ко неве́дущих Бо́га к покая́нию приво́диши. Ра́дуйся, я́ко пе́рвее Ца́рства Божия иска́ти у́чиши; Ра́дуйся, я́ко заблу́ждших в ло́но Це́ркви возвраща́еши. Ра́дуйся, теплохла́дныя и лука́выя облича́яй; Ра́дуйся, мрак бесо́вския пре́лести разгоня́яй. Ра́дуйся, крест архиере́йский с че́стию пронесы́й; Ра́дуйся, небе́сный покрови́телю гра́да Ли́пецка. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 8

Стра́нник и пришле́ц был еси́ в ми́ре, святи́телю Уа́ре. Тем же ничто́же возмогло́ тя от любве́ Бо́жия разлучи́ти: ни скорбь, ни теснота́, ни гоне́ния, ни глад, ни нагота́, ни смерть са́мая; претерпева́я бо сия́, за вся Бо́гу хвалу́ воздава́л еси́, поя́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь испо́лнь любве́ Христо́вы, бра́нь от ми́ра, пло́ти и диа́вола препобеди́л и в ра́дость вечноблаже́нную вшел еси, и нас си́рыми не оста́вил еси, источа́я моли́твами твои́ми благодеяний мно́жество. Мы же, благода́рни сущи, вопие́м ти́: Ра́дуйся, угро́зы и муче́ния нивочто́же вмени́вый; Ра́дуйся, ча́шу го́рькую сла́дце испи́вый. Ра́дуйся, и́же во у́зах Бо́га благодари́л еси́; Ра́дуйся, и́же все упова́ние Нань возложи́л еси́. Ра́дуйся, в во́лю Его́ всеблагу́ю себе́ преда́вый; Ра́дуйся, венце́м нетле́нным на Небеси́ украше́нный. Ра́дуйся, я́ко в терпе́нии ду́ши стяжа́ти науча́еши; Ра́дуйся, я́ко вы́ну Бо́га хвали́ти вразумля́еши. Ра́дуйся, в ну́ждах к тебе́ притека́ющим помо́щниче; Ра́дуйся, в обстоя́ниих су́щим укрепле́ние. Ра́дуйся, изгна́нных и́мени Бо́жия ра́ди утеша́ющий; Ра́дуйся, в труда́х и моли́твах обра́з нам показу́ющий. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 9

Вся испыта́ния с терпе́нием ве́лиим прене́сл еси́, святи́телю Уа́ре, ве́руя, я́ко не без во́ли Бо́жией страда́ния сия́ быва́ют и ко сла́ве Его́ обрати́тися и́мут. Ны́не же со все́ми от ве́ка Бо́гу угоди́вшими, пое́ши Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии изрещи́ недоуме́ют ре́вность твою́ апосто́льскую, во гра́де Ли́пецке в сму́тные дни явле́нную. Тя бо Госпо́дь страдальца нова́го, си́лою ду́ха дре́вним подо́бнаго, яви́л есть ве́рным на утвержде́ние, гра́ду же и стране́ на́шей на заступле́ние. Сего́ ради приими́ пе́ние похва́льное: Ра́дуйся, Правосла́вия тве́рдый испове́дниче; Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы немо́лчная уста. Ра́дуйся, хра́мов Бо́жиих люби́телю; Ра́дуйся, Та́инств благогове́йный соверши́телю. Ра́дуйся, блаже́нство кро́тцых насле́дивый; Ра́дуйся, пра́вдою Бо́жиею на Небеси́ насыще́нный. Ра́дуйся, све́том доброде́телей возсия́вый; Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия взыска́вый. Ра́дуйся, я́ко душе́вныя стра́сти исцеля́еши; Ра́дуйся, я́ко благода́тию Ду́ха Свята́го просвеща́еши. Ра́дуйся, Бо́жия прему́дрости пропове́дниче; Ра́дуйся, чуде́с благода́тных исто́чниче. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 10

Спасти́ хотя́й па́ству твою́, и́стинным па́стырем в нелицеме́рней любви́, в сло́ве и́стины, в си́ле Бо́жией, с ору́жием пра́вды в руку́ твое́ю, в че́сти и безче́ствии, похвала́х и порица́ниих был еси́, поя́ Пода́телю благи́х: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ крепча́йшая бу́ди нам, о́тче Уа́ре, моли́твами твои́ми. Тя бо и́мамы покрови́теля но́ваго гра́да Ли́пецка и всея́ страны́ на́шея. Ве́дуще же, сколь удобопрекло́нен Госпо́дь к моли́твам му́ченик Свои́х, зове́м ти: Ра́дуйся, дерзнове́нный наш хода́таю у Престо́ла Бо́жия; Ра́дуйся, незри́мо благословля́ющий чту́щия тя. Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь моли́твы твоя́ прие́млет; Ра́дуйся, я́ко си́льно твое́ к Бо́гу хода́тайство. Ра́дуйся, страны́ на́шея огражде́ние; Ра́дуйся, ве́рным христиа́ном ра́дование. Ра́дуйся, па́стырей весе́лие; Ра́дуйся, в труда́х им вспоможе́ние.
Ра́дуйся, ли́ку му́чеников сопричте́нный; Ра́дуйся, на небеси́ и на земли́ просла́вленный. Ра́дуйся, сла́вы небе́сныя прича́стниче; Ра́дуйся, а́нгелов досто́йный сожи́телю. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 11

Пе́ние немо́лчное тебе́ прино́сим, святи́телю Христо́в, я́ко на кро́ви му́ченик Це́рковь Ру́сская ны́не возрожда́ется, на моли́твенное предста́тельство пред Престо́лом Го́спода свя́тых уго́дников Его́ упова́я, поя Ему: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рная луча́ во мра́це жития́ су́щим яви́лся еси́, святи́телю Уа́ре, ве́рным путь в селе́ния го́рняя указу́я, ду́шу же твою́ за них положи́л еси́ и воздая́ние ве́лие от Го́спода восприя́л еси́. Приими́ у́бо и от нас благохвале́ния си́я: Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый; Ра́дуйся, Святы́м Ду́хом озаре́нный. Ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, благи́й и ве́рный; Ра́дуйся, вше́дший в ра́дость Го́спода твоего́. Ра́дуйся, я́ко ныне на Небеси́ весели́шися; Ра́дуйся, я́ко сла́ву Бо́жию созерца́еши. Ра́дуйся, на пи́ре бра́чнем ликовству́ющий; Ра́дуйся, от плодо́в ра́йских вкуша́ющий. Ра́дуйся, я́ко моле́ния на́ша слы́шиши; Ра́дуйся, я́ко их во бла́го исполня́еши. Ра́дуйся, зве́здо, на не́бе церко́внем све́тло сия́ющая; Ра́дуйся, луче́ Бо́жия, ве́рных просвеща́ющая. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 12

Благода́ть Бо́жию стяжа́вый, соль земли́ показа́лся еси́ вои́стину, торжество́ Правосла́вия кончи́ною твое́ю явля́я. Су́етность же ми́ра сего́ и уте́х его показу́я, житие́м твои́м Триеди́наго Бо́га прославля́л еси́, Ему́ же вку́пе с тобо́ю пое́м: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще житие́ твое́ богоуго́дное и ве́лие твое́ на небеси́ и на земли́ прославле́ние, и моли́твами твои́ми от Исто́чника в жизнь ве́чную теку́щаго испи́вше, прино́сим ти такова́я хвале́ния: Ра́дуйся, чистото́ю жития́ просия́вый; Ра́дуйся, свя́тость души́ твоея́ житие́м яви́вый. Ра́дуйся, пра́ведности ди́вное благоуха́ние; Ра́дуйся, небоя́зненный обличи́телю непра́вды. Ра́дуйся, сокро́вище благо́дати; Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с. Ра́дуйся, кла́дезю неисчерпа́емыя по́мощи; Ра́дуйся, росо́, оживля́ющая души́. Ра́дуйся, утеше́ние в ско́рбех; Ра́дуйся, потребле́ние печа́лей. Ра́дуйся, я́ко на твою́ ми́лость упова́ем; Ра́дуйся, я́ко спасти́ся твои́ми моли́твами ча́ем. Ра́дуйся, Уа́ре, со́нма новому́чеников украше́ние и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак 13

О, прехва́льный уго́дниче Христо́в, священному́чениче Уа́ре, приими́ моле́ния на́ша недосто́йная, от усе́рдия тебе́ возноси́мая, и твои́м благоприя́тным хода́тайством умоли́ Го́спода Вседержи́теля от гее́нны нам изба́витися и в рай со святы́ми всели́тися, да воспое́м Ему́: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Песнь 7

Ирмо́с: Отроцы́ евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Чино́м безпло́тным равноа́нгельским жити́ем твои́м, святи́телю Уа́ре, уподо́бился, де́нно и но́щно сла́достно Бо́гу служи́л еси́. Вы́шнему Престо́лу Благода́ти в хра́мех предстоя́, Боже́ственную Же́ртву безкро́вную соверша́я, благода́рно пел еси́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Услы́шал еси́ блаже́нный глас Христо́в, а́ще кто хо́щет вслед Мене́ идти́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой. Испо́лнити сие́ пла́менно вожделе́в, да́же до сме́рти му́ченическия Христу́ Бо́гу себе́ вручи́л еси́, Уа́ре благопослу́шливе, вопия́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Слава: Ма́нием Боже́ственным посреде огня́ богоху́льнаго безу́мия, огне́м оте́ческаго благоче́стия осиява́ем, яви́лся еси́ я́ко огнезра́чный Серафи́м. Па́ству свою́ от волко́в губящих ю́, усе́рдно сохраня́ше, непреста́нно вопия́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ныне: Твоего́ чре́ва не опали́ Божества́ О́гонь, Де́во Ма́ти, вопло́щься из Тебе́, концы́ вселе́нныя ороша́яй Боже́ственными Светлостьми́, те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Излия́ся благода́ть во устне́х твои́х, священному́чениче Уа́ре, до́брый архипа́стырю Ли́пецкий. Вся бо учи́л еси́ приле́жно поклоня́тися Творцу́ в Тро́ице еди́ному и Тому́ рабо́тати, вопия́: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Царю́ Преве́чному благоугожда́я в житии́ твое́м, Уа́ре досточу́дне, к предержа́щим безбо́жным власте́м веде́н был еси́, я́ко Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих служи́тель ве́рный. От о́нех же истяза́ем был еси́ в земли́ Каза́хстей, вопия́: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Слава: Яко добропобе́днаго в му́ченицех и пресла́внаго во святи́телех стяжа́вши тя, богоблаже́нне священному́чениче Уа́ре, поме́стная Це́рковь твоя́, Просла́вльшаго тя прославля́юще, и тя, блага́го раба́ и ве́рнаго слугу́ Госпо́дня восхваля́юще, вопие́т: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ныне: Хоте́нием вся соверша́я, Спас наш, восхоте́л еси́ во чре́во Твое́, Всенепоро́чная Благослове́нная, всели́тися, и плотски́ яви́тися, и обожи́ нас, истле́вших пре́жде льсти́вого зми́я сове́том.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух Неизрече́нная Бо́жия снисхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от Деви́ческого чре́ва быв челове́к. Тем же Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Дара́ми Ду́ха Свята́го испо́лненный, во благове́стии Христо́ве ре́вностно подвиза́лся еси́, богому́дре святи́телю Уа́ре. Ли́пецкия преде́лы, сте́пи Каза́хская с про́поведью Правосла́вия обте́кл еси́. И ны́не в них живу́щия моли́твами твои́ми от безбо́жия и злове́рия спаса́й, священному́чениче и па́стырю досточу́дне Уа́ре.

Яко ро́зга виногра́да и́стиннаго быв, добр плод в посо́бие правосла́вным прине́сл еси́, о́тче святи́телю Уа́ре. Сла́дость блаже́ннаго Ца́рства Христо́ва нам источи́, от Него́ же пию́ще, здра́вие душе́вное и теле́сное прие́млем, хва́лящи тя, исто́чниче любве́ и сто́лпе прему́дрости.

Те́ло твое́ в че́стен храм Свято́му Ду́ху устро́ил еси́, блаже́нне о́тче Уа́ре, ду́шу твою́ в Оби́тели Небе́сныя устреми́л еси́, дух же твой, любо́вию к Бо́гу горя́щий, по страда́льчестей кончи́не твое́й в ру́це Бо́жии преда́вый, и нас путе́м твои́м ше́ствовати наста́ви, Боголю́бче, свет ве́ры Христо́вы нам источа́я.

Слава: Яко со́лнце светоза́рно, све́та Ева́нгельскими и́стинами вся концы́ Ли́пецкия земли́ озаря́я при́сно, возсия́ нам добропобе́дная па́мять твоя́, блаже́нне священному́чениче Уа́ре. Те́мже с любо́вию зове́м ти: огради́ гра́ды и ве́си Оте́чествия на́шего невреди́мы от всех наве́т вра́жиих, спаси́ лю́ди па́ствы твоея́, мир и безмяте́жие тем да́руя, уго́дниче Бо́жий Новоявленный.

И ныне: Страшу́ся Твоего́ Еди́не Царю́, Втора́го прише́ствия, ибо безме́рно согреши́х Тебе́. Но яко Сый благ, обрати́ и спаси́ мя, Ро́ждшия Тя, Иису́се, благоприя́тными мольба́ми.

Свети́лен:

Па́ству хле́бом сло́ва Бо́жия насыща́я/ и вино́м прему́дрости свяще́нныя напоя́я,/ теплото́ю любве́ твоея́ да́ры сия́ раствори́л еси́, священному́чениче Уа́ре./ И ны́не высо́ким пропове́данием веща́еши ча́дом Це́ркве Ру́сския:/ приступи́те ко Го́споду, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ мы хва́лимся, Богороди́тельнице,/ и к Бо́гу Тя и́мамы Предста́тельство,/ простри́ ру́ку Твою́ необори́мую/ и сокруши́ враги́ Це́ркве Ру́сския.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ зна́мение/ земли́ Ру́сстей, Го́споди,/ священному́ченика, уго́дника Твоего́, Уа́ре,/ я́ко да тем умоле́н быва́я,/ отврати́ши пра́ведный Твой гнев,/ и не поги́бнет свята́я/ и боголюби́вая Русь// предста́тельством но́ваго страстоте́рпца.

Же́ртву хвале́ния/ при́сно Го́сподеви принося́,/ священному́чениче Уа́ре,/ в коне́ц сама́го себе́/ в же́ртву жи́ву и свя́ту,/ благоуго́дну и соверше́нну предста́вил еси́,/ те́мже ти ве́рно вопие́м:/ благоприя́тны сотвори́ моли́твы на́ша// о благостоя́нии Це́ркве Ру́сския.

Предста́телю Це́ркве Ру́сския,/ священному́чениче Уа́ре всехва́льне,/ вы́ну зряй Лице́ Го́спода на Небесе́х,/ не пре́зри ни еди́наго/ от ма́лых чад ея́,/ но ра́достно покая́ние на́ше приими́/ и моли́ при́сно// сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ко крин посреде́ те́рния,/ в страда́ниих за Христа́ процве́л еси́, священному́чениче Уа́ре,/ да не затми́тся в земли́ на́шей свет Правосла́вия/ во открове́ние язы́ком и сла́ву наро́да Ру́сскаго./ И ны́не, в селе́ниих ра́йских пребыва́я,/ неувяда́емо благоуха́еши// ве́ре твое́й подража́ющим.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

О, пресла́внаго чудесе́! / Небесе́ и земли́ Цари́ца, / от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, / до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет / и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. / О Влады́чице Держа́вная! / Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя / во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Н а Л и т у р г и́ и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 6: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва священномученику Уаpy

О, свяще́нная главо́, архипа́стырю предо́брый слове́снаго ста́да своего́, Новому́чениче Христо́в Уа́ре, те́плый и неусы́пный о нас засту́пниче в ско́рбех и беда́х и во вся́ких ну́ждах! Услы́ши нас гре́шных и недосто́йных, моля́щихся тебе́, испроси́ нам ве́ры правосла́вныя утвержде́ние, на всеблаго́е Бо́жие промышле́ние наде́жды укрепле́ние, любви́ к Бо́гу и бли́жним на́шим умноже́ние, му́дрости небе́сныя сниска́ние. Да пребу́дет ще́дрое благослове́ние Царя́ Сла́вы, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, над страно́ю на́шею и гра́дом Ли́пецком, да изба́вимся от тру́са, огня́, междуусо́бныя бра́ни, гла́да и мо́ра и ины́я па́губы; но да бу́дет в нас, хода́тайством твои́м, свя́те, мир, братолю́бие друг ко дру́гу серде́чное, благоче́стие и послуша́ние, душе́вных и теле́сных сил кре́пость и здра́вие, ра́дость и тишина́ духо́вная. Да та́ко в ве́це сем скоропреходя́щем пожи́вше, с тобо́ю, Святи́телю наш ми́лостивый, на ве́чных па́житях Христо́вых со Все́ми Святы́ми обря́щемся, в черто́зех Бо́га нашего́, во Святе́й Тро́ице от небе́сных и земны́х воспева́ема и поклоня́ема во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Скачать Служба священномученику Уару первому епископу Липецкому.doc